Phản ứng NaOH + AlCl3 dư tạo ra kết tủa Al(OH)3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân …

Read more

Phản ứng C6H5ONa + HCl tạo ra Phenol C6H5OH thuộc loại phản ứng thế ở vòng thơm đã được cân …

Read more

Phản ứng Cu(NO3)2 + NH3 + H2O hay Cu(NO3)2 ra Cu(OH)2 hoặc NH3 ra Cu(OH)2 hoặc NH3 ra NH4NO3 thuộc …

Read more

Phản ứng Cu(OH)2 + C2H4(OH)2 hay Etilen Glicol + Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng …

Read more

Phản ứng Axit axetic CH3COOH + Cu(OH)2 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được cân bằng chính xác và …

Read more

Phản ứng Ca(HCO3)2 + HCl hay Ca(HCO3) ra CaCl2 hoặc Ca(HCO3)2 ra CO2 hoặc HCl ra CaCl2 thuộc loại phản …

Read more

NaCl → Na + Cl2

1. Tính chất của NaCl (Natri Clorua): Muối (NaCl) là một hợp chất hóa học được gọi là natri clorua. …

Read more

Phản ứng SO2 + Br2 + H2O tạo ra H2SO4 và HBr thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã …

Read more

Phản ứng C3H4 + AgNO3 hoặc CH≡C-CH3 + AgNO3 + NH3 hay CH≡C-CH3 ra AgC≡C-CH3 thuộc loại phản ứng thế …

Read more